Association status

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами засновників Асоціації

«АСОЦІАЦІЯ АГРАРІЇВ УКРАЇНИ»

Протокол № 1
від 27 листопада 2019 року

СТАТУТ

АСОЦІАЦІЇ

«АСОЦІАЦІЯ АГРАРІЇВ УКРАЇНИ»

                                                                   м. Київ – 2019 р.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Асоціація «АСОЦІАЦІЯ АГРАРІЇВ УКРАЇНИ» (далі за текстом – Асоціація) є господарською асоціацією.

1.2. Асоціація утворюється як договірне об’єднання юридичних осіб без ведення господарської діяльності та не є господарським товариством чи підприємством.

1.3. Асоціація створена відповідно до положень Господарського та Цивільного кодексів України і діє згідно з вимогами законодавства України та цього Статуту. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

1.4. Асоціація є неприбутковою організацією (непідприємницьким товариством) відповідно до вимог Податкового кодексу України та господарською асоціацією відповідно до законодавства України та створюється на необмежений строк. Засновники (учасники) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.

1.5. Асоціація є недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація, що об’єднує суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють господарську діяльність у сферах виробництва, зберігання, реалізації сільськогосподарської продукції Асоціація створена для представлення інтересів своїх учасників і утримується лише за рахунок членських внесків. Асоціація не проводить підприємницької і господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів.

1.6. Повне найменування українською мовою: АСОЦІАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ АГРАРІЇВ УКРАЇНИ»; 

Скорочене найменування українською мовою: АСОЦІАЦІЯ «ААУ»;

Повне найменування англійською мовою: ASSOCIATION OF AGRARIANS OF UKRAINE.

Скорочене найменування англійською мовою: «AАU» Association.

Повне найменування російською мовою: АССОЦИАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ АГРАРИЕВ УКРАИНЫ».

Скорочене найменування російською мовою: АССОЦИАЦИЯ «ААУ».

1.7. Засновниками Асоціації є: [•]

 

  1.  ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

2.1.    Асоціація є юридичною особою та має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, логотип, фірмові бланки та інші необхідні реквізити. Асоціація володіє, користується і розпоряджається майном, що їй належить, відповідно до законодавства України і цього Статуту.

2.2.    Асоціація має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді. Держава, її органи та установи, учасники Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, так само як і Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та установ, учасників Асоціації.

2.3.    За своїми зобов’язаннями Асоціація відповідає майном, що їй належить, на яке, згідно з законодавством України, може бути звернене стягнення. Учасники асоціації не зберігають прав на майно, що передане ними у власність Асоціації.

2.4. Асоціація має право створювати філії, представництва чи інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами, діяльність яких відповідає статутним завданням Асоціації, в порядку, встановленому чинним законодавством України, законодавством відповідних держав та нормами міжнародних договорів. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.

2.5. Учасники Асоціації зберігають свою самостійність та права юридичної особи.

  

  1.  МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Метою діяльності Асоціації є об’єднання юридичних осіб, що здійснюють господарську діяльність у сферах виробництва, зберігання, реалізації сільськогосподарської продукції без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень; взаємодія з органами державної влади та управління, що регулюють та контролюють діяльність таких суб‘єктів на території України; представництво та захист спільних інтересів членів Асоціації в органах державної влади і перед третіми особами; вивчення споживчого ринку, пошук і налагодження ділових контактів з вітчизняними та закордонними партнерами.

3.2. Асоціація діє на основі таких принципів:

–   законності;

–  компромісного вирішення питань з урахуванням інтересів усіх членів Асоціації;

–  довіри та взаємодопомоги у відносинах між членами Асоціації;

–   добровільної участі членів Асоціації в проектах і програмах, що здійснюються за рішеннями Загальних зборів учасників Асоціації;

–    обов’язкового виконання рішень, що приймаються Загальними зборами учасників Асоціації;

–    самостійності та незалежності від державних структур.

3.3. Предметом діяльності (завданнями) Асоціації є:

–  захист прав та інтересів юридичних осіб- членів Асоціації, забезпечення правових гарантій їхньої діяльності;

-співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на ринку виробництва сільськогосподарської продукції;

– захист інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, інших установах, організаціях тощо;

– створення умов для розв’язання спорів шляхом досягнення мирових угод та арбітражу;

– організація інформаційної, методичної допомоги учасникам Асоціації;

-формування системи професійної підготовки працівників учасників Асоціації, сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму керівників, спеціалістів учасників Асоціації;

– регулярне публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід,

–  ознайомлення громадськості з діяльністю підприємств-учасників Асоціації та їх роллю в економічному житті України;

– роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

–  розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні агротехнології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології.

3.4. Асоціація має право:

–   організовувати та проводити семінари, симпозіуми, конференції і т.ін.;

–   представляти інтереси Асоціації та її членів  в судах усіх юрисдикцій, в тому числі і в міжнародних судах;

–  представляти інтереси Асоціації та/або її членів в усіх державних органах влади та місцевого самоврядування, як на території України, так і за її межами;

–  організовувати видання друкованих та/або електронних видань;

–   на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним їй майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов’язки, виступати позивачем та відповідачем в судах всіх юрисдикцій та/або інстанцій, у тому числі у третейському суді та міжнародних судових органах;

–   укладати будь-які не заборонені законодавством угоди (договори, контракти) щодо реалізації предмету своєї діяльності;

–  відкривати поточні, депозитні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових та інших операцій у встановленому законодавством порядку;

–   користуватися кредитами, позиками;

–   здійснювати найм працівників на підставі трудових договорів (угод), організовувати діяльність трудового колективу;

–  створювати дорадчі органи, секції, центри, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без права юридичної особи, затверджувати положення про них.

3.5.  Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.

3.6.Асоціація та учасники Асоціації не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації.

3.7. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасників Асоціації або погодження їх конкурентної поведінки.

 

  1.  УЧАСНИКИ (ЧЛЕНИ) АСОЦІАЦІЇ

4.1.  Членство в Асоціації

4.1.1. Поняття «учасник Асоціації» та «член Асоціації» є рівнозначними.

4.1.2. Асоціація є вільною для вступу / виходу нових учасників.

4.1.3. Учасником Асоціації може бути суб’єкт господарювання, що здійснює господарську діяльність у сферах виробництва, зберігання, реалізації сільськогосподарської продукції, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та згоден виконувати обов’язки, що на нього покладає Статут Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

4.1.4. Членство у Асоціації чинне після прийняття відповідного рішення Правлінням Асоціації.

4.1.5. Члени Асоціації -юридичні особи приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією, а також виконують свої обов’язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника підприємства або уповноваженого ним представника у порядку, встановленому цим Статутом.

4.1.6.Відносини між Асоціацією та її учасниками, їх взаємні права та обов’язки регулюються даним Статутом.

4.1.7. Заяви та скарги учасників Асоціації, щодо рішень Правління, дій голови Правління вирішуються Загальними зборами Асоціації.

 

4.2. Права та обов’язки учасників Асоціації

4.2.1. Учасники Асоціації мають право: 

а)  брати участь в Загальних зборах учасників.

б)  очолювати та приймати участь в органах управління та робочих органах Асоціації відповідно до положень/регламентів цих органів;

в) на запрошення Правління приймати участь у засіданнях Правління та інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу;

г) вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами учасників пропозицій з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів органів управління Асоціацією;

ґ ) отримувати звіти про діяльність Асоціації, її робочих органів, Голови Асоціації, отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів Асоціації;

д) звертатися до органів управління Асоціації з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю;

4.2.2.    Учасники Асоціації зобов’язані:

а) дотримуватися положень Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів учасників;

б) приймати участь в реалізації статутних завдань Асоціації;

в)своєчасно вносити вступні, членські і цільові внески;

г надавати Правлінню Асоціації інформацію про організаційно-правові зміни;

ґ) керуватися в своїй діяльності засадами етики;

д)  дбати про добре ім’я Асоціації.

4.3.    Набуття та припинення членства

4.3.1. Прийом у члени Асоціації здійснюється відповідно до цього Статуту на підставі поданої до Асоціації заяви, складеної за зразком, затвердженим Правлінням Асоціації, і письмового визнання Статуту Асоціації.

4.3.2 Факт вступу до Асоціації підтверджується свідоцтвом про членство.

4.3.3.Правила та порядок вступу до Асоціації, форми заяви про вступ, вихід з неї, форма свідоцтва про членство в Асоціації встановлюються Правлінням Асоціації.

4.3.4. Заява про прийом у члени Асоціації розглядається Правлінням асоціації. Рішення про прийом у члени приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління з наступним затвердженням його Загальними зборами Асоціації. Відмова у прийнятті в члени Асоціації не вимагає обґрунтування.

4.3.5.Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням члена Асоціації або при виході члена з Асоціації.

4.3.6. Виключення учасника з Асоціації відбувається за умови, якщо:

–  учасник Асоціації припиняє діяльність;

–  учасник не виконує вимог, передбачених законодавством, установчими документами Асоціації.

– у разі несплати членом у визначені строки та у встановлених розмірах внесків, передбачених Загальними зборами.

Виключення здійснюється відповідно до рішення Правління Асоціації з наступним затвердженням його Загальними зборами Асоціації.

4.3.7.Будь-який член Асоціації може вийти з неї, подавши письмову заяву Правлінню Асоціації.

4.3.8.Членство в Асоціації припиняється після прийняття відповідного рішення Правлінням Асоціації.

 

  1.  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ

5.1.Органами управління Асоціацією є Загальні збори учасників та Правління асоціації.

5.2.Виконавчим одноособовим органом є Голова Асоціації;

5.3. Рішенням Загальних зборів учасників або Правлінням Асоціації можуть створюватися профільні робочі органи (комісії, комітети, робочі групи тощо).

5.4. За рішенням Загальних зборів може створюватися контролюючий орган – Ревізійна комісія.

5.5.На посади членів Правління та Ревізійної комісії не можуть бути обраними одночасно представники від одного члена Асоціації.

5.6.  Загальні збори учасників

5.6.1 Загальні збори учасників є вищим органом управління Асоціацією, що приймає рішення з будь-яких питань її діяльності.

5.6.2. Виключною компетенцією Загальних зборів учасників є:

а) прийняття Статуту Асоціації, а також змін та доповнень до нього шляхом викладення його в новій редакції;

б)  визначення основних напрямів діяльності Асоціації згідно з метою і предметом її діяльності;

в)  обрання строком на один рік , але не більше трьох разів підряд членів Правління Асоціації, а також Ревізійної комісії (в разі її утворення); вибори Правління Асоціації;

г) розгляд і затвердження звітів Правління Асоціації, Голови Асоціації  та Ревізійної комісії Асоціації (в разі її утворення);

ґ) визначення розмірів вступних і членських внесків;

д) розпорядження майном Асоціації;

е) прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності Голови Асоціації;

є) прийняття рішень про створення філій, представництв та інших підрозділів Асоціації;

ж) затвердження рішень Правління Асоціації щодо прийняття рішень про прийняття та виключення членів Асоціації;

з) розгляд скарг щодо рішень Правління чи дій Голови Асоціації;

и) затвердження регламенту роботи і функцій робочих органів Загальних зборів;

і) затвердження положень та регламентів, що стосуються діяльності Асоціації;

ї)  затвердження встановлених Правлінням розміру та терміну сплати вступних і членських внесків;

й) припинення діяльності Асоціації або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісії.

к) делегування певної частини належних йому повноважень Правлінню Асоціації або Голові Асоціації.

На розгляд Загальних зборів учасників можуть бути винесені будь-які інші питання діяльності Асоціації.

5.6.3. Загальні збори учасників можуть передавати окремі питання, що віднесені цим Статутом до їх компетенції, для вирішення Правлінню.

5.6.4. На Загальних зборах учасників кожний член Асоціації представлений одним повноважним представником, який має право бути представником не більше п’ятнадцяти інших членів Асоціації. Представництво оформлюється довіреністю.

5.6.5. Загальні збори учасників правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні не менше 2/3 кількості членів Асоціації.

5.6.6. Рішення Загальних зборів учасників приймаються простою більшістю присутніх на засіданні членів Асоціації. Кожний член Асоціації при голосуванні має один голос.

5.6.7. Рішення про прийняття Статуту Асоціації, внесення змін та доповнень до нього, а також про припинення діяльності Асоціації приймаються, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 присутніх на засіданні Загальних зборів учасників Асоціації.

5.6.8. Ведення Загальних зборів учасників здійснюється Головою правління Асоціації.

На Загальних зборах ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписує Голова Правління або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник, який взяв участь у Загальних зборах, може підписати протокол.

5.6.9. Загальні збори учасників можуть проводитись шляхом опитування. При цьому Голова Асоціації або Голова Правління не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів направляє в письмовій формі поштовим засобом зв’язку (цінним листом з повідомленням) або кур’єром під розпис уповноваженого представника члена Асоціації, запит всім членам Асоціації з викладенням питання (питань) порядку денного, запропонованого до голосування, та проекту відповідного рішення. Рішення учасника асоціації в письмовій формі (поштовим засобом зв’язку (цінним листом з повідомленням) або кур’єром під розпис) не пізніше ніж через 10 (десять) робочих днів з моменту отримання повідомлення направляється на адресу Асоціації. Крім цього, з метою прискорення процедури опитування дозволяється його проведення засобами електронного зв’язку (електронної пошти) з наступним оформленням такого рішення в письмовому (друкованому) вигляді та підписанні його Правлінням Асоціації.

5.6.10. Рішення Загальних зборів учасників є обов’язковими для членів Асоціації, її Правління та Голови Асоціації.

5.6.11.  Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Асоціації, або в іншому місці за згодою всіх учасників. Проведення Загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників Асоціації.

Чергові Загальні збори учасників скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Члени Асоціації письмово повідомляються Правлінням про скликання Загальних зборів та порядок денний не пізніше, як за десять робочих днів до дня їх скликання.

5.6.12.  Рішення про скликання позачергових Загальних зборів учасників приймається Правлінням Асоціації, Ревізійною комісією, Головою Асоціації або за вимогою члена Асоціації та згодою не менше як 1/3 членів Асоціації, з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Асоціації.

 

5.7.    Правління Асоціації

5.7.1. В період між Загальними зборами учасників загальне керівництво діяльністю Асоціації здійснює Правління Асоціації, Правління складається з Голови Правління та членів Правління.

5.7.2.Правління обирається Загальними зборами учасників відкритим голосуванням простою більшістю голосів з числа повноважних представників членів Асоціації, у кількості, та на строк, які визначаються Загальними зборами учасників. Членство в Правлінні є персональним. У разі звільнення члена Правління з компанії-члена Асоціації, його членство в Правлінні Асоціації припиняється. Правління має право кооптувати до свого складу представника цієї компанії, за поданням її керівника.

5.7.3.Правління Асоціації:

– скликає Чергові, позачергові загальні Збори учасників, визначає порядок денний, час і місце його проведення;

– вносить на розгляд Загальних зборів проект основних напрямів діяльності Асоціації на поточний рік;

–  здійснює контроль за реалізацією рішень Загальних зборів і затверджених ним основних напрямів діяльності Асоціації;

– приймає рішення про прийняття до Асоціації та виключення з неї членів на підставах і в порядку, передбаченому ст. 4 Статуту;

–  усі власні рішення, які підлягають подальшому затвердженню Загальними зборами Асоціації, передає на затвердження Загальних зборів;

– визначає структуру, штатну чисельність, посадові оклади працівників Асоціації; затверджує кошторис на утримання Асоціації та її виконавчого органу;

– призначає та звільняє Голову Асоціації; встановлює розмір посадового окладу Голови Асоціації;

–  визначає розмір та порядок сплати членських внесків для членів Асоціації, затверджує зразок заяви на вступ до Асоціації.

– звітує Загальним зборам про свою діяльність.

– приймає рішення про пред’явлення, відкликання та врегулювання від імені Асоціації претензій та позовів в Україні і за її кордоном.

5.7.4. Члени Правління достроково припиняють свої повноваження:

а) за власним бажанням;

б)за ініціативою будь-якого члена Асоціації та за відповідним рішенням Загальних зборів.

5.7.5. Засідання Правління Асоціації скликаються Головою Правління або Головою Асоціації при необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал. Засідання Правління вважається правомочним, а рішення вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів Правління, включаючи Голову Правління. Рішення Правління підписується Головою Правління.

Члени Правління письмово сповіщаються про скликання Правління не пізніше, як за два дні до засідання із зазначенням питань порядку денного.

5.7.6. Правління має право вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в його засіданні приймає участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.

5.7.7. Кожний член Правління при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос голови Правління, а у його відсутності – заступника голови Правління, є вирішальним.

5.7.8.Правління може бути розширеним при участі у його засіданнях членів робочих органів або інших запрошених Правлінням осіб.

5.7.9. Крім цього, голосування може проводитись шляхом опитування. При цьому Голова Асоціації або Голова Правління Асоціації не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів направляє в письмовій формі поштовим засобом зв’язку (цінним листом з повідомленням) або кур’єром під розпис уповноваженого представника члена Асоціації, запит всім членам Правління Асоціації (включаючи Голову Правління) з викладенням питання (питань) порядку денного, запропонованого до голосування, та проекту відповідного рішення. Рішення в письмовій формі (поштовим засобом зв’язку (цінним листом з повідомленням) або кур’єром під розпис Голови Ради або іншого уповноваженого на те представника Асоціації) не пізніше ніж через 10 (десять) робочих днів з моменту отримання повідомлення направляється на адресу Асоціації. З метою прискорення процедури опитування дозволяється його проведення засобами електронного зв’язку (електронної пошти) з наступним оформленням такого рішення в письмовому (друкованому) вигляді та підписанні його членами Правління Асоціації.

5.7.10.Рішення Правління є обов’язковими для членів Правління, Голови Асоціації та членів Асоціації, якщо вони не суперечать рішенням Загальних зборів.

Усі рішення прийняті Правлінням, які підлягають подальшому затвердженню Загальними зборами учасників, є чинними з моменту їх прийняття, навіть до моменту їх затвердження Загальними зборами учасників, та втрачають свою силу лише з моменту відмови Загальними зборами учасників в їх затвердженні.

5.7.11. Голова Правління Асоціації:

–   представляє Асоціацію в органах державної влади та управління, громадських і міжнародних організаціях;

–    є повноважним представником Асоціації у відносинах із зарубіжними підприємствами, об’єднаннями, іншими зарубіжними організаціями;

–  скликає та головує на Загальних зборах учасників та засіданнях Правління Асоціації;

–    здійснює поточний контроль за реалізацією виконавчим органом рішень Загальних зборів учасників та Правління Асоціації;

–   вносить на засідання Правління пропозиції щодо кандидатур на посаду Голови Асоціації;

– видає Розпорядження про внесення відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, відомостей про керівника чи про зміну керівника Асоціації; відомостей про інших осіб, які можуть подавати документи для державної реєстрації , відомостей про зміну місцезнаходження Асоціації; інших відомостей про Асоціацію не пов’язаних із змінами до Статуту Асоціації, які необхідно подавати для державної реєстрації змін до відомостей про Асоціацію. Розпорядження Голови правління про внесення відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головою правління. Справжність підпису на такому Розпорядженні засвідчується нотаріально.

5.8.    Голова Асоціації 

5.8.1. Голова Асоціації  є одноособовим виконавчим органом Асоціації. Голова Асоціації призначається/звільняється Правлінням Асоціації відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У своїй діяльності Голова Асоціації підпорядковується Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Правлінню Асоціації.

5.8.2. Голова Асоціації:

– без доручення діє від імені Асоціації, здійснює загальне керівництво її роботою згідно з законодавством України та цим Статутом.

– представляє виконавчий орган Асоціації та саму Асоціацію в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування, громадських і міжнародних організаціях, у відносинах із зарубіжними партнерами з усіх питань діяльності Асоціації.

– здійснює підготовку пропозицій та документів, що стосуються діяльності Асоціації.

– координує діяльність робочих органів Асоціації.

– забезпечує виконання прийнятих Загальними зборами і Правлінням Асоціації рішень.

– укладає від імені Асоціації контракти, угоди та договори у межах повноважень, передбачених Статутом, та діє від її імені  без доручення в т.ч. при отриманні матеріальних цінностей

– видає доручення, подає документи для державної реєстрації Асоціації та реєстрації в податкових та інших органах, відкриває розрахункові та інші рахунки Асоціації.

– відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, підписує першим підписом грошово-розрахункові документи;

– розпоряджається майном та коштами Асоціації у межах кошторису згідно з рішеннями Загальних зборів і Правління Асоціації.

– зберігає печатки та штампи Асоціації та наносить їх відбиток на документи Асоціації;

–  несе персональну відповідальність за організацію в Асоціації бухгалтерського та податкового обліку, документообігу, розрахунки з бюджетами, державними цільовими фондами, працівниками та третіми особами, цільове використання та облік майна та грошових коштів Асоціації, дотримання правил санітарно-епідемічного благополуччя, пожежної безпеки, охорони праці, будівельних норм та правил, законодавства про працю та інших вимог законодавства, які встановлені для Асоціації як для юридичної особи;

– здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій, включаючи річні звіти для розгляду Правлінням Асоціації та Загальними зборами.

– подає Правлінню на розгляд проекти кошторису витрат на діяльність Асоціації, плани роботи Асоціації на наступний рік і звіт про його виконання.

– подає на затвердження Загальних зборів, не пізніше двох місяців після закінчення фінансового року, річний баланс та кошторис адміністративно-господарських витрат, а також загальний річний звіт.

– подає на затвердження Правління проект штатного розкладу, пропозиції щодо посадових окладів та надбавок працівникам та керівникам філій, представництв та інших підрозділів.

– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Асоціації, керівників філій, представництв та інших підрозділів згідно з чинним законодавством України і накладає на них стягнення.

– звітує Загальним зборам, Правлінню Асоціації про свою роботу.

– надсилає членам Асоціації відповідні письмові звіти про цільове використання членських внесків та інших грошових надходжень та про результати такого використання

5.9. У разі відсутності Голови Асоціації чи неможливості виконання ним своїх функцій, окремі його повноваження передаються за рішенням Правління будь-якому членові Правління.

5.10. З метою забезпечення реєстрації та діяльності Асоціації перше призначення Голови Асоціації здійснюється Установчими зборами при прийняті рішення про створення Асоціації та затвердження її Статуту.

  1.  РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦІАЦІЇ

6.1.    Для здійснення контролю за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Голови Асоціації, її філій, представництв та інших підрозділів за рішенням Загальних зборів учасників може бути створена Ревізійна комісія.

6.2.   Кількість членів Ревізійної комісії, порядок їх обрання, строк їх повноважень, регламент роботи Ревізійної комісії, порядок прийняття рішень та форма звітування про результати роботи Ревізійної визначаються Загальними зборами учасників.

 

  1.  МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

7.2. Майно Асоціації складається з основних фондів та обігових коштів, а також з інших активів створюваних або набутих Асоціацією, вартість яких відображається на її балансі.

7.3. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок:

– разових (вступних) і періодичних (членських) внесків та цільових (майнових та немайнових) внесків учасників Асоціації;

–  пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;

– надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів.

7.4. Внески членів Асоціації можуть здійснюватися у формі грошей, цінних паперів, інших майнових та немайнових прав. Вартість майна, що вноситься, оцінюються за узгодженням між членом Асоціації та Загальними зборами учасників у гривнях. Асоціація отримує виключне право на розпорядження та використання майна, що передане в якості внеску.

7.5. Розмір вступних і членських внесків визначаються Загальними зборами учасників. Порядок і форма внесення внесків встановлюються Правлінням Асоціації.

7.6. Майно та грошові кошти Асоціації можуть створюватись, а також набуватися на підставах, що не заборонені законодавством України, у тому числі у формі передачі на баланс Асоціації з балансу її членів у рахунок вступних, членських і цільових внесків.

7.7. Члени Асоціації можуть добровільно, з метою підтримки діяльності Асоціації вносити додатково разові членські внески.

7.8. Право власності Асоціації реалізується Загальними зборами учасників у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом.

7.9. Грошові кошти або майно, отримані Асоціацією, спрямовуються виключно на виконання статутної діяльності, забезпечення поточної діяльності, утримання штату Асоціації, її філій. Отримані Асоціацією доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед її учасників (членів), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів Правління.

7.10. Збитки, завдані Асоціації в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Асоціації за рішенням суду.

 

  1.  ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

 8.1. Асоціація здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність відповідно до порядку, що встановлений законодавством України.

8.2. Фінансовий рік Асоціації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно.

8.3. Річний звіт фінансово-господарської діяльності Асоціації підлягає обговоренню на засіданні Правління і затвердженню Загальними зборами учасників.

8.4.Асоціація надає необхідні звітні матеріали до органів державної податкової служби України та інших органів державної влади, що здійснюють функції контролю за суб’єктами господарської діяльності.

 

  1.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 9.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Асоціація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів Асоціації або суду.

9.3. У разі ліквідації Асоціації:

9.3.1. Про ліквідацію Асоціації повідомляється у пресі і письмово сповіщається кожний член Асоціації.

9.3.2. Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує виконання зобов’язань за раніше укладеними угодами і укладає нові угоди в межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і дебіторів Асоціації, розподіляє майно, що залишилось. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов’язки і відповідальність відповідно до законодавства України.

9.3.3. Майно та інші активи Асоціації, що залишилося після сплати податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і працівниками, передаються іншій неприбутковій організацій відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету.

9.3.4.Асоціація припиняє свою діяльність із дня виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

9.4.  Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників. У разі реорганізації Асоціації її права і обов’язки переходять до правонаступника.

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

10.2. Зміни до Статуту можуть бути внесені виключно на підставі рішення Загальних зборів учасників та викладаються в новій редакції Статуту. Зміни до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

10.3. Статут Асоціації викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками Асоціації, які голосували за рішення про її створення. Справжність підписів на Статуті засвідчується нотаріально.

Нова редакція Статуту Асоціації викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками Асоціації, які голосували за рішення про внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції, або іншою особою, уповноваженою Загальними зборами учасників. Справжність підписів на Статуті засвідчується нотаріально.

10.4. Якщо одне з положень цього Статуту є або буде визнане недійсним, це не є підставою вважати недійсним інші положення Статуту.